Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.zadowolonypies.pl

I. Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.zadowolonypies.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2.  Sklep www.zadowolonypies.pl sklep jest prowadzony przez firmę:
  „PHU Tomasz Królak”, ul. Kosmatki 30 B, 03-982 Warszawa
  NIP: 952-129-90-87
  Regon: 0115422818
  Nr rachunku bankowego: 11 1050 1025 1000 0091 4610 3701
 3. Niniejszy regulamin ma na celu określenie zasad współpracy między Sklepem a klientami i osobami odwiedzającymi Sklep w celu dokonania zakupu. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

Zakres usług świadczonych droga elektroniczną przez „PHU Tomasz Królak” obejmuje w szczególności dostęp do sklepu internetowego, który stanowi platformę transakcyjną, w ramach której klient ma możliwość zawarcia umowy sprzedaży/zakupu towarów. Sklep internetowy ww.zadowolonypies.pl prowadzi konta użytkowników i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania na niej przez klientów Sklepu danych służących do ich identyfikacji i do skutecznego realizowania zamówień z tytułu zakupu towarów sprzedawanych poprzez sklep internetowy www.zadowolonypies.pl. Klient Sklepu korzystający z usług świadczonych przez www.zadowolonypies.pl jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Świadczenie usług uregulowane jest przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 o śwadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204).

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu „do koszyka” i zatwierdzenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Po dokonaniu wyboru należy przejść do koszyka zakupów i postępować zgodnie z opisaną tam procedurą. Zamówienia można składać po założeniu konta użytkownika lub bez rejestracji. Konto użytkownika pozwala korzystać z historii zakupów oraz komunikować się ze sklepem poprzez stronę internetową sklepu. Użytkownik po dokonaniu procedury rejestracyjnej staje się klientem sklepu.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów poprzez założenie konta użytkownika jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, kodem pocztowym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. Złożone zamówienie wraz z informacjami o wyborze formy dostawy jest zatwierdzane przez klienta sklepu. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane pocztą elektroniczną na wskazany adres mailowy. Zatwierdzenie przez klienta zamówienia stanowi dla sklepu potwierdzenie zamówienia ze strony klienta. Klient, do czasu wydania towaru i nie później niż w okresie 7 dni od dnia złożenia zamówienia może anulować zamówienie za pomocą funkcji określonych na stronie internetowej sklepu www.zadowolonypies.pl. Anulowanie zamówienia jest potwierdzane poprzez wysłanie informacji do klienta pocztą elektroniczną na wskazany adres.
 3. Zamieszczone na stronach sklepu www.zadowolonypies.pl ceny są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie (np. w przypadku zmian cen producenta lub zmiany kursu walut obcych). Ceny towarów zamówionych przez klienta i potwierdzonych zgodnie z pkt. 2 nie mogą ulec zmianie. Wszystkie ceny są podane z uwzględnieniem podatku VAT (ceny brutto).
 4. Złożone zamówienia sklep zadowolonypies.pl realizuje w terminie dogodnym i ustalonym z klientem na podstawie kontaktu telefonicznego lub mailowego i nie dłużej niż do trzech dni roboczych po zatwierdzeniu zamówienia przez klienta i ustaleniu z klientem terminu odbioru lub wysyłki towarów. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sklep www.zadowolonypies.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić klienta w najszybszym możliwym terminie oraz ustalić z klientem dogodne i możliwe warunki zamówienia.
 5. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 10.00-19.00. Istnieje możliwość realizacji zamówienia w soboty, niedziele i święta tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym ze sklepem i za zgodą sklepu. Złożone i zatwierdzone zamówienia z wyborem płatności poprzez przelew na konto są realizowane do trzech dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto sklepu. Wysyłka towarów kurierem możliwa jest tylko po dokonaniu zapłaty przelewem na rachunek bankowy sklepu i realizowana jest we wtorki i czwartki, po uznaniu konta bankowego sklepu. 
 6. Zamówienia potwierdzone i przyjęte do realizacji i nie zrealizowane przez klienta (brak odbioru lub brak możliwości skontaktowania się z klientem w celu uzgodnienia terminu odbioru z przyczyn nie leżących po stronie sklepu) są anulowanie przez sklep w terminie do trzech dni roboczych od dnia upływu terminu do realizacji zamówienia (trzy dni robocze od dnia potwierdzenia zamówienia przez klienta). Sklep www.zadowolonypies.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (błędy w adresie, zamówienia o nieracjonalnej zawartości) do czasu ich wyjaśnienia.
 7. Zamówienia składane w naszym sklepie przyjmowane są drogą elektroniczną z wykorzystaniem sklepu internetowego www.zadowolonypies.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

IV. Płatności i dostawa

 1. Honorowane są następujące formy płatności: przelew i gotówka przy odbiorze osobistym. Koszt wysyłki jest automatycznie doliczany do kwoty zamówienia. Sklep www.zadowolonypies.pl na żądanie klienta wystawia fakturę na zakupiony towar. Klient może zgłosić żądanie wystawienia faktury nie później niż do końca miesiąca, w którym dokonana została dostawa/odbiór towaru. Aby otrzymać fakturę należy poinformować sklep telefonicznie, drogą mailową lub poprzez informacje dodatkowe na zamówieniu przed odbiorem lub dostawą towaru oraz podać wszystkie dane wymagane do umieszczenia na fakturze.
 2. Realizacja zamówienia dostępnych w sklepie produktów z grupy "Produkty mrożone" możliwa jest tylko poprzez odbiór osobisty. Nie ma możliwości wysyłki produktu.

V. Warunki przechowywania produktów mrożonych

 1. Produkty mrożone należy przechowywać w zamrażarce i podawać po całkowitym rozmrożeniu zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu produktu. Rozmrożony produkt można przechowywać w lodówce do 24 godzin z zachowaniem standardowych zasad higieny/bezpieczeństwa żywności. Nie wolno zamrażać powtórnie produktu rozmrożonego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki uboczne powstałe z tytułu niewłaściwego przechowywania towaru lub podania go do spożycia przez psa w postaci zamrożonej lub nie wystarczająco rozmrożonej (produkt podaje się w temperaturze pokojowej). 

V.I Reklamacje konsumenckie

 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez www.zadowolonypies.pl lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością towaru z zamówieniem lub w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres barfbiuro|gmail.com| |barfbiuro|gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: PHU Tomasz Królak, ul. Kosmatki 30 B, 03-982 Warszawa i powinna określać co najmniej:
  • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Klienta,
  • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot sprzedaży,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (dostarczenie towaru zgodnego z treścią zamówenia, obniżenie ceny, zwrot ceny),
  • zarzuty dotyczące nie przestrzegania regulaminu przez sklep.
 3. Sklep udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, sklep zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

VII. Zwroty i wady towarów

 1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od zakupu w terminie 10-ciu dni od dnia wydania towaru, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.), z uwzględnieniem wyłączenia z art. 10 ust. 3 pkt 5 tej ustawy odnoszącego się do świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub ich przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym (oryginalne nie naruszone opakowanie, właściwie przechowywany towar). Możliwe zwroty towarów dotyczą suplementów diety BARF, karmy mokrej (puszki) oraz towarów z grupy "gryzaki i przekąski". W związku tym, że nie istnieje możliwość dokonania weryfikacji, czy towar nie był rozmrożony i ponownie zamrożony przez Klienta przed zwrotem towaru oraz nie istnieje możliwość weryfikacji prawidłowości przechowywanego towaru zamrożonego, ze względu na bezpieczeństwo towaru (karma) towary zamrożone ("mrożonki"), nie ulegają zwrotom za wyjątkiem sytuacji szczególnych. Żądanie reklamacji w przypadku towarów mrożonych musi być właściwie opisane. Sklep www.zadowolonypies.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji reklamacji w przypadku niemożności weryfikacji prawidłowości przechowywania towaru zgodnie z zasadami wskazanymi w rozdziale IV pkt. 2 niniejszego Regulaminu. 
 2. Zwroty towarów dokonywane są na pisemne żądanie klienta przekazane do sklepu drogą mailową lub telefoniczną. W celu zwrotu towaru klient składa oświadczenie, że nabywca rezygnuje z zakupu oraz, że towar będący przedmiotem zwrotu był właściwie przechowywany. Oświadczenie powinno zawierać numer konta bankowego, na który sklep ma przelać wartość zwrotu. W korespondencji dotyczącej odstąpienia od zakupu klient zobowiązany jest podać numer zamówienia będący przedmiotem odstąpienia od zakupu.
  Zwracający ponosi koszty dostarczenia do sklepu zwracanego produktu. Sklep Internetowy www.zadowolonypies.pl gwarantuje zwrot wartości oddanych towarów przelewem na wskazane konto niezwłocznie, jednak w terminie do 7 dni od ich dostarczenia przez Zwracającego. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy zamówienia.
 3. Jeżeli zakupiony i dostarczony towar będzie posiadał wady techniczne, produkcyjne, został uszkodzony podczas dostarczenia lub jest niezgodny z zamówieniem, to możliwie najszybciej, po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym ze sklepem, należy go dostarczyć do sklepu www.zadowolonypies.pl. Koszt dostawy w takim przypadku ponosi sklep www.zadowolonypies.pl.
 4. Sklep Internetowy www.zadowolonypies.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych „za pobraniem”.

VIII. Newsletter

Klient zapisuje się do serwisu rozsyłającego wiadomości działającego w ramach Sklepu internetowego (newsletter) poprzez udostępnienie adresu e-mail w miejscu wskazanym na stronie internetowej przy rejestracji Użytkownika. W przypadku, gdy klient nie chce otrzymywać informacji handlowych i innych informacji na temat działalności i produktów sklepu zadowolonypies.pl stosowną informację umieszcza podczas procesu rejestracji konta Użytkownika. Wraz z zatwierdzeniem rejestracji konta bez wskazania informacji o wyłączeniu funkcji „newsletter” klient wyraża zgodę na otrzymywanie od sklepu internetowego zadowolonypies.pl informacji handlowych dotyczących działalności sklepu zadowolonypies.pl.

IX. Bezpieczeństwo i dane osobowe

 1. Wysyłając formularz rejestracyjny Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
  Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej.
  Warunkiem prawidłowej rejestracji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
 2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu internetowego,
  • dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.
 3. Administratorem danych osobowych klientów jest firma „PHU Tomasz Królak” z siedzibą w Warszawie przy ul. Kosmatki 30 B, która dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. „PHU Tomasz Królak” przetwarza dane osobowe, o których mowa w punkcie powyżej, w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.