Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.zadowolonypies.pl

 

I. Warunki ogólne i definicje

 1. Sklep: sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.zadowolonypies.pl, który umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2.  Sklep www.zadowolonypies.pl sklep jest prowadzony przez firmę:
  „PHU Tomasz Królak”, ul. Kosmatki 30 B, 03-982 Warszawa
  NIP: 952-129-90-87
  Regon: 0115422818
  Nr rachunku bankowego: 69 1950 0001 2006 0076 5284 0002
 3. Klient: korzystająca z usług Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownik po dokonaniu procedury rejestracyjnej staje się klientem sklepu. Konto Klienta pozwala korzystać z historii zakupów oraz komunikować się ze Sklepem poprzez stronę internetową Sklepu. 
 4. Regulamin: niniejszy regulamin, który ma na celu określenie zasad współpracy między Sklepem a Klientem w celu dokonania zakupu. Regulamin określa zasady sprzedaży w Sklepie., procedury reklamacyjne, administrowania i przetwarzania danymi osobowymi Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 5. Rejestracja: dokonanie przez Klienta wszelkich czynności koniecznych do korzystania ze strony internetowej www/zadowolonypies. i zawarcia umowy sprzedaż/zakupu poprzez złożenie zamówienia.
 6. Miejsce wydania rzeczy: terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określone w punkcie 2 wyżej lub w innym miejscu ustalonym pomiędzy Sklepem a Klientem.
 7. Umowa: umowa zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, której integralną część stanowi niniejszy regulamin. Zawierana jest w języku polskim, zgodnie z prawem polskim i niniejszym regulaminem.
 8. Zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną: zakres usług świadczonych droga elektroniczną przez „PHU Tomasz Królak” obejmuje w szczególności dostęp do sklepu internetowego, który stanowi platformę transakcyjną, w ramach której klient ma możliwość zawarcia umowy sprzedaży/zakupu towarów. Sklep prowadzi konta użytkowników i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania na niej przez Klientów danych niezbędnych do ich identyfikacji i do skutecznego realizowania zamówień z tytułu zakupu towarów sprzedawanych poprzez Sklep. Klient korzystający z usług świadczonych przez Sklep jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Świadczenie usług uregulowane jest przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 o śwadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204).
 9. Konsument: każda osoba fizyczna dokonująca zakupu nie związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Regulaminu i polityki bezpieczeństwa sklepu zadowolonypies.pl prosimy kierować pod adresem: barfbiuro@gmail.com.
 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą polityką bezpieczeństwa zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

II. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia składane są za pomocą funkcji dodania produktu „do koszyka” i zatwierdzenia zamówienia poprzez użycie przycisku "składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty". W celu skutecznego złożenia zamówienia, po dokonaniu wyboru produktu należy przejść do koszyka zakupów i postępować zgodnie z opisaną procedurą. Zamówienia można składać tylko po założeniu konta użytkownika (Rejestracji). Po sfinalizowaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia oraz warunków odbioru (miejsce, termin) na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. W celu ustalenia godziny i miejsca odbioru Klient kontaktuje się ze Sklepem telefocznieni lub mailowo. 
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów poprzez założenie konta użytkownika jest prawidłowe wypełnienie niezbędnych danych teleadresowych wraz z poprawnym kodem pocztowym, aktualnym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane automatycznie pocztą elektroniczną na wskazany adres mailowy Klienta. Zatwierdzenie przez klienta zamówienia stanowi dla sklepu potwierdzenie zamówienia ze strony Klienta. Klient, do czasu wydania towaru i nie później niż w okresie 7 dni od dnia złożenia zamówienia może anulować zamówienie za pomocą funkcji określonych na stronie internetowej Sklepu, mailowo lub telefonicznie. Anulowanie zamówienia jest potwierdzane poprzez wysłanie informacji do klienta pocztą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres.
 3. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie (np. w przypadku zmian cen producenta lub zmiany kursu walut obcych). Ceny towarów już zamówionych przez klienta i potwierdzonych zgodnie z pkt. 1 i 2 nie mogą ulec zmianie. Wszystkie ceny są podane z uwzględnieniem podatku VAT (ceny brutto).
 4. Złożone zamówienia Sklep realizuje w terminie dogodnym i ustalonym z klientem na podstawie kontaktu telefonicznego lub mailowego Klienta i nie dłużej niż do trzech dni roboczych po zatwierdzeniu zamówienia przez Klienta i ustaleniu z Klientem terminu odbioru lub wysyłki towarów. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia (Siła Wyższa) Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić klienta w najszybszym możliwym terminie oraz ustalić z Klientem dogodne i możliwe warunki zamówienia.
 5. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 10.00-18.30. Istnieje możliwość realizacji zamówienia w soboty, niedziele i święta tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym ze sklepem i za zgodą Sklepu. Złożone i zatwierdzone zamówienia z wyborem płatności poprzez przelew na konto są realizowane do trzech dni roboczych od dnia zaksięgowania przez Bank sklepu wpłaty na konto sklepu. Wysyłka towarów kurierem możliwa jest tylko po dokonaniu zapłaty przelewem na rachunek bankowy sklepu i realizowana jest we wtorki i czwartki, po uznaniu konta bankowego sklepu. 
 6. Zamówienia potwierdzone i przyjęte do realizacji i nie zrealizowane przez klienta (brak odbioru przez Klienta w terminie 7 dni) są anulowanie przez sklep. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (błędy w adresie, zamówienia o nieracjonalnej zawartości) do czasu ich wyjaśnienia.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania na określony czas realizacji zamówień (na przyklad w okresach urlopowych). W takim przypadku informacja zamieszczona jest na stronie internetowej Sklepu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny. W takim przypadku terminy wskazane w punktach powyżej zostają przesunięcie o te dni, w których Sklep nie realizuje zamówień oraz ustala z Klientem dogodne i możliwe warunki zamówienia.
 8. Zamówienia składane w naszym sklepie przyjmowane są drogą elektroniczną z wykorzystaniem sklepu internetowego www.zadowolonypies.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

III. Płatności i dostawa

 1. Honorowana jest jedna forma płatności: przelew na konto bankowe przed odbiorem towaru. Sklep na żądanie klienta wystawia fakturę na zakupiony towar w terminie określonym przez przepisy prawa polskiego. Klient może zgłosić żądanie wystawienia faktury nie później niż do końca miesiąca, w którym dokonana została dostawa/odbiór towaru. Aby otrzymać fakturę należy poinformować sklep telefonicznie, drogą mailową lub poprzez informacje dodatkowe na zamówieniu przed odbiorem lub dostawą towaru oraz podać wszystkie dane wymagane do umieszczenia na fakturze.
 2. Realizacja zamówienia dostępnych w sklepie produktów z grupy "Produkty mrożone" możliwa jest tylko poprzez odbiór osobisty (brak możliwości wysyłki produktu). Sprzedaż innych produktów (suplementy, gryzaki, przysmaki) może być realizowana drogą wysyłkową.

IV. Warunki przechowywania produktów mrożonych

 1. Produkty mrożone należy przechowywać w zamrażarce i podawać po całkowitym rozmrożeniu zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu produktu. Rozmrożony produkt można przechowywać w lodówce do 24 godzin z zachowaniem standardowych zasad higieny/bezpieczeństwa żywności. Produkt rozmrożony może zostać zamrożony ponownie o ile spełnione są odpowiednie procedury zapewniające zachowanie ciągu chłodniczego oraz zasady higieny i bezpieczeństwa żywności. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki uboczne powstałe z tytułu niewłaściwego przechowywania towaru przez Klienta lub podania go do spożycia przez psa w postaci zamrożonej lub nie wystarczająco rozmrożonej (produkt podaje się w temperaturze pokojowej). 

V. Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sklep lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Żądanie reklamacji w każdym przypadku musi być właściwie opisane. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji reklamacji w przypadku niemożności weryfikacji prawidłowości przechowywania towaru zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie. 
 3. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością towaru z zamówieniem lub w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres barfbiuro|gmail.com| |b|iuro@zadowolonypies.pl lub pocztą tradycyjną na adres: PHU Tomasz Królak, ul. Kosmatki 30 B, 03-982 Warszawa i powinna określać co najmniej:
  - dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Klienta,
  - zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot sprzedaży,
  - okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazanie wady przedmiotu sprzedaży, 
  - żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (dostarczenie towaru zgodnego z treścią zamówenia, obniżenie ceny, zwrot ceny),
  - zarzuty dotyczące nie przestrzegania regulaminu przez sklep.
 4. Sklep udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, sklep zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli towar jest wadliwy (wada fizyczna lub wada prawna). Sklep informuje Klienta poprzez opis każdego produktu co do cech  związanych z produktem (wskazanie właściwości produktu, producenta, warunków przechowywania, przeznaczenie produktu). Wszystkie produkty, które stanowią przedmiot umowy nie są własnością osób trzecich, nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie mają ograniczeń w korzystaniu lub rozporządzaniu nimi w sposób określony przy opisie produktu.

VI. Zwroty i wady towarów, prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od zakupu w terminie 14-ciu dni od dnia wydania towaru lub jego odbioru (w przypadku dostarczenia firmą kurierską), na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, z uwzględnieniem wyłączeń odnosząccyh się do produktów, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub ich przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (mrożona karma dla psa).
 2. Odstąpienie od umowy wynikające z ustawy nie ma zastosowania do produktów mrożonych: towary, które są nieprefabrykowane  i mogą ulegać szybkiemu zepsuciu w przypadku niezachowania stanu zamrożonego (takie jak mięso). W związku tym, że nie istnieje możliwość dokonania weryfikacji, czy towar nie był rozmrożony i ponownie zamrożony przez Klienta przed zwrotem towaru oraz nie istnieje możliwość weryfikacji prawidłowości przechowywania przez Klienta towaru zamrożonego, ze względu na bezpieczeństwo towaru (karma) towary zamrożone ("mrożonki"), nie ulegają zwrotom za wyjątkiem sytuacji szczególnych. 
 3. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym (oryginalne nie naruszone opakowanie, właściwie przechowywany towar). Możliwe zwroty towarów dotyczą suplementów diety BARF, karmy mokrej (puszki) oraz towarów z grupy "gryzaki i przekąski".
 4. Zwroty towarów dokonywane są na pisemne żądanie klienta przekazane do sklepu drogą mailową lub telefoniczną. W celu zwrotu towaru klient składa oświadczenie, że Klient rezygnuje z zakupu oraz, że towar będący przedmiotem zwrotu był właściwie przechowywany. Oświadczenie powinno zawierać numer konta bankowego, na który Sklep ma przelać wartość zwrotu. W korespondencji dotyczącej odstąpienia od zakupu klient zobowiązany jest podać numer zamówienia będący przedmiotem odstąpienia od zakupu.
 5. Klient ponosi koszty dostarczenia do Sklepu zwracanego produktu. Sklep gwarantuje zwrot wartości zwróconych towarów przelewem na wskazane konto niezwłocznie, jednak w terminie do 7 dni od ich dostarczenia przez Klienta. Zwrotowi nie podlegają opłacone przez Klienta koszty dostawy zamówienia.
 6. Jeżeli zakupiony i dostarczany towar przy odbiorze od fimry kurierskiej jest uszkodzony lub jest niezgodny z zamówieniem, to możliwie najszybciej, po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym ze Sklepem, należy go dostarczyć do Sklepu. Koszt dostawy w takim przypadku ponosi Sklep.
 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 8. Do skutecznego zachowania terminu odstąpienia od umowy należy przekazać do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez upływem tego terminu. Klient ma obowiązek zwrócić na rzecz Sklepu produkt w stanie "nienaruszonym" zrealizowanego zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient zwraca produkty, od zakupu których odstąpił na własny koszt i ryzyko. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącego przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z produktu. Zwrot zapłaty za produkty, od których zakupu odstąpił Klient następuje poprzez ten sam sposób płatności, jaki był użyty przez Klienta przy realizacji zamowienia bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu produktu, od którego zakupu Klient odstąpił.

VII. Newsletter

Klient zapisuje się do serwisu rozsyłającego wiadomości działającego w ramach Sklepu poprzez udostępnienie adresu e-mail w miejscu wskazanym na stronie internetowej przy Rejestracji. W przypadku, gdy klient nie chce otrzymywać informacji handlowych i innych informacji na temat działalności i produktów Sklepu stosowną informację umieszcza podczas procesu Rejestracji. Wraz z zatwierdzeniem Rejestracji bez wskazania informacji o wyłączeniu funkcji „newsletter” Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowych dotyczących działalności Sklepu.

VIII. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych​​

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest firma „PHU Tomasz Królak” z siedzibą w Warszawie przy ul. Kosmatki 30 B, która dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa w celu realizacji zamówienia lub w związku z interesem prawnym PHU Tomasz Królak, wynikającym z realizacji przez Sklep umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Klientem.  „PHU Tomasz Królak” przetwarza dane osobowe w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, reklamacji i zwrotów, w związku z wykonywaniem przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. W przypadku gdy Klient postanawia nie podawać danych niezbędnych do realizacji zamówienia/dokonania Rejestracji i nie wyraża zgody na ich przetwarzanie, sklep zadowolonypies.pl nie może zrealizować złożonego zamówienia.
 3. „PHU Tomasz Królak” deklaruje zaangażowanie w prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych w Sklepie i że dokłada wszelkich starań celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.
 4. Podjęte środki bezpiecześntwa mogą być nieskuteczne w przypadku nie zachowania zasad bezpiecześntwa przez Klienta. W szczególności Klient powinien zachować w poufności login i hasło dostępu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep nie poprosi Klienta o ich podanie za wyjątkiem podania ich w trakcie logowania/rejestracji. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta przez osoby nieuprawnione po zakończeniu korzystania ze Sklepu Klient powinien się wylogować. 
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu (wglądu) do treści dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, aktualizacji i usuwania. Żądania w zakresie danych osobowych należy składać drogą mailową lub telefonicznie. 
 6. Dane klienta są zabezpieczane przed utratą, "wyciekiem" i zniszczeniem poprzez szyfrowaną transmisję danych SSL i zabezpieczenia serwera (Firewall, monitoring) oraz zabezpieczenia programu Sklepu. Kod programu jest kodem "niepublicznym" (bardzo wysoki poziom ograniczenia ryzyka wyszukiwania tzw. "dziur" w kodzie). 
 7. Sklep nie stosuje profilowania Klientów. 
 8. Sklep nie pozyskuje i nie przechowuje danych wrażliwych. Każdy klient po zalogowaniu ma możliwość weryfikacji swoich danych osobowych oraz ich stosownej zmiany lub usunięcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez „PHU Tomasz Królak” dla potrzeb sklepu i nie są wykorzystywane w żadnym innym celu. System informatyczny, wykorzystywany przez sklep zadowolonypies.pl automatycznie może gromadzić w logach dane związane z urządzeniem, z którego Klient korzysta łącząc się ze sklepem zadowolonypies.pl
 9. Zakres danych osobowych: w trakcie Rejestracji Klient przekazuje imię i nazwisko, dane adresowe, adres mail oraz numer telefonu. Dane te są konieczne do realizacji zamówienia (kontakt z Klientem, nadanie i wysyłka towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży).
 10. Dane podane przez Klienta w trakcie Rejestracji są przetwarzane przez Administratora oraz wskazanym na stronie www.zadowolonypies.pl firmom kurierskim. Przekazanie danych w postaci listu przewozowego będącego zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki jest niezbędne w celu zrealizowania zamówienia i nadania przesyłki. Sklep zadowolonypies.pl korzysta z kuriera/firmy przewozowej InPost.

 11. Dane osobowe Klienta nie są udostępnianie stronom trzecim bez zgody Klienta, za wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i dotyczy określonych przepisami organów administracyjnych. Poza określonymi prawnie przypadkami, dane osobowe Klientów będą ujawniane tylko i wyłącznie za zgodą Klienta.

 12. Sklep przechowuje dane osobowe Klienta na serwerze firmy hostingowej home.pl, która stosuje zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji (ISO). Stosowane są odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne służące ochronie danych osobowych, ktora chronią Klienta przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym ich zniszczeniem, utratą, ujawnieniem, użyciem lub dostępem. Srodki te obejmują: kontrola dostępu do systemu administracyjnego Sklepu, uwierzytelnianie danych,  logi ruchów teleinformatycznych (rejestracja użytkownika, składanie zamowienia, dostęp do systemu), zapisywanie adresów IP,  zabezpieczenia fizyczne,  automatyczne szyfrowanie hasła Klienta. Wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 13. Sklep przechowuje dane osobowe Klienta 3 lata od końca roku, w którym Klient zrealizowal zamówienie.

 14. Sklep wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta, w celu umożliwienia rozpoznania Klienta. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies, Klient może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. 

 15. Klient może zwrocić się do Aministratora z żądaniem o przeniesienie swoich danych osobowych na inny podmiot, może korzystać z prawa do wglądu i żądać wydania kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sklep, może korzystać z prawa do zapomnienia (żądanie usunięcia danych osobowych ze zbioru Sklepu). Żądania należy wnieść na adres mailowy Sklepu, pocztą lub telefonicznie.

 16. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
   - zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
  - dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu internetowego
  - dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.